ประเภท : ข้อมูลรับสมัครนักศึกษา 2563
  • ระบบ TCAS'63 [ เปิดรับรอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน 7 -20 พ.ค. 63 ][อ่าน : 5626 ครั้ง]
  • รอบปกติ : สำหรับผู้จบ วุฒิ ปวช. / ปวส. [ รอบ 5 : วันที่ 21 พ.ค. 63 - 14 มิ.ย. 63 ] [อ่าน : 5099 ครั้ง]
  • รอบโควตา : สำหรับผู้จบวุฒิ ปวช. / ปวส. [ ยื่นเอกสารรายงานตัว 15-16 มิ.ย. 63][อ่าน : 1536 ครั้ง]
  • หลักสูตรที่เปิดสอน ระดัับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 3674 ครั้ง]
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี เทียบโอน[อ่าน : 600 ครั้ง]
  • วิดีทัศน์แนะนำคณะ ---> คณะเทคโนโลยีสังคม >> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 822 ครั้ง]