เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัทพ์

 0 - 3930 - 7261 - 4       Fax: 0 - 3930 - 7268

 

เบอร์โทรศัพท์ สายตรง
  รองอธิการบดี 039-307269
  สนง. คณะเทคโนฯ เกษตร 039-307270
  ผู้อำนวยการ สนง.วข.จันทบุรี 039-307271
  งานส่งเสริมวิชาการฯ 039-307272
  งานกิจการนักศึกษา 039-307273
  แผนกพัสดุ 039-307274
  งานบริหารงานทั่วไป 039-307275
  สนง.คณะเทคโนโลยีสังคม 039-307277
  สาขาวิชา PMT 039-307279
  สาขาวิชา พืชศาสตร์ 039-307280
  สาขาวิชา เทคโนฯผลิตสัตว์ 039-307281
  สาขาวิชา ประมง 039-307260


เบอร์โทรศัพท์ 0-3930-7261-4 ต่อเบอร์ภายใน

รองอธิการบดี 101
ผอ.สนง. วข.จันทบุรี 109
รอง ผอ.ด้านส่งเสริมวิชาการฯ 107
รอง ผอ.ด้านบริหารงานทั่วไป 115
   
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  
สารบรรณ 102
บัญชี 103
งบประมาณ 104
การเงินและเบิกจ่าย 105
   
แผนและพัฒนา 110
บริหารงานบุคคล 111
   
ทะเบียน 106
วิชาการ 107
วิจัยและพัฒนา 108
   
วิเทศสัมพันธ์ฯ 112
   
พัสดุ 114
อาคารสถานที่/ยานพาหนะ 116
   
งานพัฒนานักศึกษา 117
บริการและสวัสดิการ นศ. 118
ห้องพยาบาล 119
มือถืองาน กยศ.08-4466-0138
   
วิทยบริการ 120
   
ห้องทำข้อสอบ ISO 113
   
หอพัก นศ.หญิง 124
หอพัก นศ.ชาย 123
มือถือ-หอพัก 08-4466-0138  
   
ป้อมยาม 127
เอนกประสงค์ ชั้นล่าง 121
เอนกประสงค์ ชั้นบน 122
   

 

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม 324
คณบดี 390
รองคณบดีฝ่ายแผน 380
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ 370
รองคณบดีฝ่ายกิจการนศ. 350
หัวหน้า สนง.คณบดี 321
การเงิน + วิจัย 323
สารบรรณ + พัสดุ 324
บุคคล 325
วิชาการ 326
สหกิจศึกษา 327
ประกันคุณภาพ 341
ห้องสมุดคณะ 331
งานบริการด้านสารสนเทศ 372
โลจิสติกส์ 351
ศิลปศาสตร์ 352
บัญชี 353
ระบบสารสนเทศ 354
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 355
การจัดการ 356
เศรษฐศาสตร์ 371

 

สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 163
PMT 151
PMT (อาคาร) 152
เทคโนโลยีการอาหาร 153
เทคโนฯ อาหาร (โรงผลิตน้ำ) 154
ประมง 155
อาคารสมุนไพร 156
เทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร 1 157
เทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร 2 158
เทคโนโลยีไฟฟ้า 159
เทคโนโลยีเครื่องกล 160
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 161
อาคารเขียนแบบ 162
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 164
อาคารปฏิบัติการเห็ด 165
เทคโนโลยีการผลิตพืช 166
เกษตรยั่งยืน (คุณกานดา) 167
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 168
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 128
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 129
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 130