รายนามผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

 

 

 

สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
นายธำรงค์    แจงเชื้อ                                     ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี   เลาห์กิติกูล                 รองผู้อำนวยการด้านวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์   โนนม่วง                    รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศ

ดร.บุณฑริกา   สุมะนา                                      รองผู้อำนวยการด้านพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์    วาสิกดิลก                 รองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและวิจัย

 

.............................                                 หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางเสาร์วณี   สุระทัต                                       หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางภาคินี   วุฒิชัย                                          หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายไพโรจน์   วุฒิชัย                                       หัวหน้างานคลัง

นางวิชิดา   จินดาดามพ์                                     หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

นายบันลือศักดิ์    ทวยนาค                                 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสงวน   นามเที่ยง                                   หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นายศักดิ์นรินทร์   ช่างเรือน                                 หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจินตนา   คีรีชล                                      หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส   คงศักดิ์                          คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

นางสาวพิริยาภรณ์   อันอาตม์งาม                          รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

นายวิรัตน์  ขาวสร้อย                                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นายวิทวัส   เวชกูล                                           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา   ไชยช่วย             หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

รองศาสตราจารย์มาโนชญ์   กูลพฤกษี                     ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย    ไชยช่วย                   ประจำสาขาวิชา

ดร.ชัยวัฒน์   มครเพศ                                      ประจำสาขาวิชา

นายไพรัตน์    อำลอย                                       ประจำสาขาวิชา

ดร.บัญชา   เวียงสมุทร                                     ประจำสาขาวิชา                             

นายศุภวัฒน์  คุณานุวัฒน์                                   ประจำสาขาวิชา

นางพรพนิต  ศศิวัฒน์ชุติกุล                                 ประจำสาขาวิชา

นางปาริชาต  ปุระมงคล                                     ประจำสาขาวิชา

นางสาวกมลมนัส   วัฒนา                                   ประจำสาขาวิชา

นางสาวพัชรา   บำรุง                                        ประจำสาขาวิชา

นายกฤษฎา   เจริญมูล                                      ประจำสาขาวิชา

นางสาวสุกฤตา  อนุตระกูลชัย                              ประจำสาขาวิชา

นายธิติ  ทองคำงาม                                         ประจำสาขาวิชา

 

นายวิวัฒน์   วรามิตร                              หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์   ปุระมงคล            ประจำสาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพิศ   พัฒนพานิช                    ประจำสาขาวิชา

นายวิทวัส   เวชกูล                                          ประจำสาขาวิชา

นางสุจิตรา   ทิพย์ศรีราช                                    ประจำสาขาวิชา

นางนฤมล   เวชกูล                                          ประจำสาขาวิชา

นางสาวทิพย์วดี   ประไพวงษ์                               ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวคีญาภัทร์   กองร้อย                                 ประจำสาขาวิชา

 

นายดุสิต   ศรีวิไล                                 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส   คงศักดิ์                           ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์   จันทร์ดำ                 ประจำสาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนชา   กิริยากิจ                  ประจำสาขาวิชา 

นางสาวญาณนันท์   สุนทรกิจ                               ประจำสาขาวิชา

ดร.พัชรา   นิธิโรจน์ภักดี                                     ประจำสาขาวิชา                                   

นายวัชระ   น้อยคงคา                                        ประจำสาขาวิชา

นางสาวยุพา   บุญมี                                          ประจำสาขาวิชา

นางสาวนิภาพร   จุฬารมย์                                   ประจำสาขาวิชา

 

นายศราวุธ   จันทร์กลาง                          หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์เดช   นนท์แสงโรจน์              ประจำสาขาวิชา

นายสมมารถ   ศรีประเทือง                                  ประจำสาขาวิชา

นายฐิติ   หมอรักษา                                          ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

นายวัชนะชัย   จูมผา                                         ประจำสาขาวิชา 

นายจิรวัฒน์   ณ  พัทลุง                                     ประจำสาขาวิชา

นายยิ่งยศ   ทิพย์ศรีราช                                     ประจำสาขาวิชา

 

นายสุรพงษ์   โซ่ทอง                             หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร   รวยป้อม                       ประจำสาขาวิชา

นายกฤษณะ   นาวารัตน์                                     ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

นายอัคฆพงศ์   สถาวรินทุ                                   ประจำสาขาวิชา

นายบุญฤทธิ์   บัวระบัติ                                      ประจำสาขาวิชา

นายร้อยทิศ  ญาติเจริญ                                      ประจำสาขาวิชา

นายชาญณรงค์  ชูสุย                                        ประจำสาขาวิชา

 

นายธนะวัฒน์   ชนะวรรโณ                       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์   วาสิกดิลก                    ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี   เลาห์กิติกูล                  ประจำสาขาวิชา

ดร.กรรณิการ์   เจริญสุข                                    ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   มงคลธนวัฒน์            ประจำสาขาวิชา

ดร.ละอองดาว   ว่องเอกลักษณ์                            ประจำสาขาวิชา

นางทองจวน   วิพัฒน์เจริญลาภ                            ประจำสาขาวิชา             

นางสาวนิภาพร   คังคะวิสุทธิ์                               ประจำสาขาวิชา

นางสาวสรัลรัตน์   พ่วงบริสุทธิ์                              ประจำสาขาวิชา

นายวิทิต   เลิศนิมิตมงคล                                   ประจำสาขาวิชา

นางศิริพร        ถ้อยคำ                                     ประจำสาขาวิชา

 

นางสาววรรณศิริ   หิรัญเกิด                      ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภร   พงษ์สำราญ                     ประจำสาขาวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา   โนนม่วง                     ประจำสาขาวิชา

ดร.บุณฑริกา   สุมะนา                                      ประจำสาขาวิชา               

นายสุนทรณ์   ฟักเฟื่อง                                     ประจำสาขาวิชา

นายรุ่งโรจน์   ตับกลาง                                      ประจำสาขาวิชา

  

นายวุฒิไกร   จันทร์ขามเรียน                    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด   กองสุข                      ประจำสาขาวิชา 

นายดนัย   ทองธวัช                                         ประจำสาขาวิชา

นายสมยศ   สันติมาลัย                                      ประจำสาขาวิชา

นายชาคริต   วินิจธรรม                                      ประจำสาขาวิชา

นางสาวขวัญจิต   ออกเวหา                                 ประจำสาขาวิชา

 

นางสาวปฐมาภรณ์   ทิลารักษ์                   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์   ประเสริฐศิริวัฒน์      ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา   ตั้งจันทร์แสงศรี               ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสิณี   ดาราพงษ์                     ประจำสาขาวิชา

นายวิรัตน์   ขาวสร้อย                                        ประจำสาขาวิชา

นายวิทยา   คุณาวงษ์                                        ประจำสาขาวิชา

นางสาวพิริยาภรณ์   อันอาตม์งาม                          ประจำสาขาวิชา

นายวีระ   ยินดี                                               ประจำสาขาวิชา

นายเกษม   หมั่นธรรม                                       ประจำสาขาวิชา

นางสาวรวินิภา   ศรีมูล                                      ประจำสาขาวิชา

นางสาวศิริจันทร์   ตาใจ                                     ประจำสาขาวิชา

ดร.รตบงกช   แสนจุ้ม                                       ประจำสาขาวิชา

ดร.สาวอมรรัตน์   สุวรรณโพธิ์ศรี                           ประจำสาขาวิชา

ดร.คมสันต์   สุป้อง                                         ประจำสาขาวิชา                            

 

คณะเทคโนโลยีสังคม                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา   ปริญโญกุล              คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

นายทรงวุฒิ  บุญส่ง                                          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางสาวกาญจนา   ผลาผล                                  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

นางสาววิชริณี   สวัสดี                                       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

นางชญาดา   ร่วมโพธิ์รี                           หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวุฒิ   พิมพ์กิ                          ประจำสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตน์จรรย์   อาจไธสง                  ประจำสาขาวิชา

ดร.บุปผา   ภิภพ                                              ประจำสาขาวิชา

นางสาวมลฤดี   วัฒนอังกูร                                  ประจำสาขาวิชา

นางอัชฌาวรรณ   สาหร่ายทอง                             ประจำสาขาวิชา

นางสาวยุบุญ   พฤหัสไพลิน                                 ประจำสาขาวิชา 

นางพิรุณา   สุทธิสรณ์                                       ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

 

นายวุฒิภัทร   หนูยอด                            หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

นายอธิคม   พฤกษ์ศศิธร                                     ประจำสาขาวิชา

นางสาวศรีวารี   สุจริตชัย                                    ประจำสาขาวิชา

นางสาววิชริณี   สวัสดี                                       ประจำสาขาวิชา

นางสาวภัทรธีรา   คามาวาส                                 ประจำสาขาวิชา

นายพิศาล   ทองนพคุณ                                     ประจำสาขาวิชา

นายณรงค์ฤทธิ์   วังคีรี                                       ประจำสาขาวิชา

นายวชิรธร   จันทร์ชมภู                                     ประจำสาขาวิชา

นายคณภร   ควรรติกุล                                      ประจำสาขาวิชา

                                               

นางมนัสนันทน์   บุญปาลวงศ์                   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายทรงวุฒิ   บุญส่ง                                         ประจำสาขาวิชา

นางสาวมีนนภา   รักษ์หิรัญ                                 ประจำสาขาวิชา

นางสาวกชนิภา   เสริมสัย                                   ประจำสาขาวิชา

นายสมมาตร   พรหมพุฒ                                    ประจำสาขาวิชา

นายสุทธิพงษ์    คล่องดี                                     ประจำสาขาวิชา

 

                                               

นางจันทนี   กองสุข                              หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร   บัวบาน                         ประจำสาขาวิชา

นางสาวจันทนา   ฤทธิ์สมบูรณ์                              ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

นายธวัช   พงษ์ตระกูล                                       ประจำสาขาวิชา

นางสาวอัญชณา  คุ้มญาติ                                   ประจำสาขาวิชา

 

นายธนพงษ์   ร่วมสุข                             หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ดร.มาลัย   โพธิพันธ์                                         ประจำสาขาวิชา

นางพูลศิริ   ประคองภักดิ์                                   ประจำสาขาวิชา

นางสาวพัชราวไล   แก้วปลั่ง                               ประจำสาขาวิชา

ว่าที่ ร.ต.นุกูล   ชูแก้ว                                       ประจำสาขาวิชา

นางสาวนลินี   ชนะมูล                                       ประจำสาขาวิชา

 

นายปราโมทย์   ถวิลรักษ์                         หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวกาญจนา   ผลาผล                                  ประจำสาขาวิชา

นางสาวพรชนก   เฉลิมพงษ์                                ประจำสาขาวิชา  (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวปัทมา   เกรัมย์                                      ประจำสาขาวิชา

นางสาวรุ่งรัศมี   ดีปราศรัย                                  ประจำสาขาวิชา

นางสาวศิริวรรณ์   สุขประเสริฐ                             ประจำสาขาวิชา

นางสาวจิรานุช   ยวงทอง                                   ประจำสาขาวิชา

 

นางสาวมัทนา   ชาญกิจ                          หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์    โนนม่วง                    ประจำสาขาวิชา

ดร.พูลสุข   บุญก่อเกื้อ                                      ประจำสาขาวิชา

นางสาวศุภากร   สุจริตชัย                                   ประจำสาขาวิชา

นางสุภิญญา   แย้มรัตน์                                     ประจำสาขาวิชา

นางสาวอาริสาย์   รุ่งเรืองผล                                ประจำสาขาวิชา

นายธนพล   ถาวรศิลป์                                       ประจำสาขาวิชา

นางสาวอาภาพรรณ   ติยะวงศ์                              ประจำสาขาวิชา

นายธนาวุฒิ   ทองปลี                                        ประจำสาขาวิชา

นางสาวณัฐศริยา   จักรสมศักดิ์                              ประจำสาขาวิชา

นางสาวปวีร์นุช   สดคมขำ                                   ประจำสาขาวิชา

นางสาวสุพิชฌาย์  เพ็ชรสดใส                               ประจำสาขาวิชา 

Mr.John   William  Hailes                              ประจำสาขาวิชา

Ma.Evangeline   L.  Wiangsawut                    ประจำสาขาวิชา