วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

                วิทยาเขตจันทบุรี เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนนักปฏิบัติการให้มีความชำนาญ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลภายใต้การบริหารงานที่เป็นอิสระรวมทั้งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสร้างคุณค่าให้กับสังคม

 

พันธกิจ (MISSION)

                1. ผลิตนักศึกษาที่เชียวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความเป็นสากล

                2. สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณค่าตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง

                3. เป็นศูนย์บริการทางวิชาการวิชาชีพ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

                4. สร้างสมรรถนะองค์กรโดยพัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการของ วิทยาเขตฯทุกระดับให้มีคุณภาพ

                5. ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดล้อม