ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
 • คำสั่งที่ 049/64 แต่งตั้งกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 3 ครั้ง]
 • คำสั่ง 039/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคนอกเวลาราชการ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • คำสั่ง 038/2564 เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ภาคสมทบ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • คำสั่ง 034/2564 เรื่อง คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทดโนโลยีสังคม ภาคปกติ ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • คำสั่ง 032/2564 คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • คำสั่ง 046/2564 แต่งตั้งกรรมการจัดตารางเรียน-ตารางสอน ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • คำสั่ง 045/64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • คำสั่ง 040.1/64แต่งตั้งคณะกรรมการผ้าป่าต้านภัยโควิด (26พค.64) ช่วยจัดสถานที่ 25พค.64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • คำสั่ง 035.3/2564 เรื่อง โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันคิชฌกูฏเกมส์ ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 025/2564 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • คำสั่ง 022/2564 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 024/2564 แต่งตั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • คำสั่งี่ 023/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ (V-NET) ปี63 ระดับศูนย์สอบ คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 49 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 021/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อม "เรียนฟรี มีรายได้" ตามนโยบายของสภามหา... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 52 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 2/2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 017/2564 เรืื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏืบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางการเกษตรฯ... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • คำสั่งทีี่ 014-64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนวิทยาเขตจันทบุรี... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 007/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ผศ.... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • คำสั่ง 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำแผนก ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • คำสั่ง 009/2564 แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • คำสั่ง 265/62 แต่งตั้่งกรรมการที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • คำสั่ง 1574/2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนเหลืองจันท์ ปี2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • คำสั่ง 064/2563 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • คำสั่ง 202/2563 เรื่อง แค่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NE... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • คำสั่ง 0563/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้ประโยชน์อาคารเอนกประสงค์4 ชั้น คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • คำสั่ง 218-63 แต่งตั้งกรรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปวช-ปวส. ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 116 ครั้ง]
 • คำสั่ง 183 และ 209 ปี 63 แต่งตั้งกรรมการสอบกลางและปลายภาค 1/2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • คำสั่ง 1476/2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก) คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • คำสั่ง 229/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 20 ปี64 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 232/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดทำ 5 ส. ปี63 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 77 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 233/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ปี 2564 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 67 ครั้ง]
 • คำสั่ง 1286/2563 กรรมการอำนวยการ ภาคเรียนนอกเวลา (ของรองผู้อำนวยการ ผศ.นฤศันส์ วาสิกิดลก) คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 1/0/2563 แต่งตั้งกรรมการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 118 ครั้ง]
 • คำสั่ง 200/2563 แต่งตั้งกรรมการงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามทร.ตะวันออก คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 102 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาโควตาพิเศษ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 139 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 150/2563 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานภาคสมทบ ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 157 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ปี2563 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 180 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษา รับรอบพิเศษ 5-1 ถึง 5-4 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 168 ครั้ง]