ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
 • คำสั่งที่ 039/2562 เรื่้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 48 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 193/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 18 คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 51 ครั้ง]
 • 225/2561 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • 1403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 62 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • 219/2561 คำสั่งคณะกรรมการสอบปลายภาค 1-61 คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่[อ่าน : 68 ครั้ง]
 • 182/2561 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย One Stop Service คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • 193.1/2561 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 69 ครั้ง]
 • 183/2561 แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2561 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • 176/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี61 คลิ๊กดูที่นี่[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • 0678/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี60 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 90 ครั้ง]
 • 155/61 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ ปี61 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • 143.1/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงานโครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับน... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • 143/2561คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • 177/61 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าปรับ และค่าประกันของเสีย เพิิ่มเติม คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 93 ครั้ง]
 • 0867/2561 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กที่นี่ [อ่าน : 101 ครั้ง]
 • << ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (คลิ๊ก)[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • << คำสั่ง (คลิ๊ก)[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • 142.1/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางเรียน-ตารางสอน ประจำปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • 025/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1/2560 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 86 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • 083/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 1/2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 129 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ย... -[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา... คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 113 ครั้ง]
 • ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊กดูรายชื่อที่นี่[อ่าน : 128 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 115 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 134 ครั้ง]
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค - กรรมการคุมสอบคู่กัน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา... คลิ๊กคำสั่งและกรรมการคุมสอบคู่กันที่นี่[อ่าน : 126 ครั้ง]