ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ
 • คำสั่ง 161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • คำสั่ง 155/62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • คำสั่ง 139/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • คำสั่ง 124/2562 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ปี 2562 คลิํกที่นี่[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • คำสั่ง 126/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาโควตาพิเศษ ปี62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • คำสั่ง 124/2562 แต่่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ปี2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • คำสั่ง 064/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • คำสั่ง 098/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ปี2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • คำสั่ง 112/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • คำสั่ง 091/62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 110/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอบรมการลงทะเบียนและการใช้ระบบทะเบียนออนไลน์ สำ... คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 111/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปี62 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 039/2562 เรื่้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค 2/2561 คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 176 ครั้ง]
 • คำสั่งที่ 193/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 18 คลิ๊กดูคำสั่งที่นี่[อ่าน : 138 ครั้ง]
 • 225/2561 คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่[อ่าน : 144 ครั้ง]
 • 1403/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปี 62 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • 182/2561 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย One Stop Service คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 150 ครั้ง]
 • 176/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปี61 คลิ๊กดูที่นี่[อ่าน : 191 ครั้ง]
 • 177/61 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ค่าปรับ และค่าประกันของเสีย เพิิ่มเติม คลิ๊กที่นี่[อ่าน : 180 ครั้ง]