ประเภท : ทะเบียนและสถิติ
ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคการศึกษา...

(คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ) [อ่าน : 12 ครั้ง]

ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...

(ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก) [อ่าน : 4 ครั้ง]

ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา...

(ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก) [อ่าน : 50 ครั้ง]

ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯเนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ...

(ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก) [อ่าน : 79 ครั้ง]

ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...

(ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก) [อ่าน : 19 ครั้ง]

ประกาศ มทร.วข.จันทบุรี เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพฯเนื่องจากผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ...

(ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก) [อ่าน : 38 ครั้ง]

<< สถิติผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

(คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล) ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2561 [อ่าน : 391 ครั้ง]

<< จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

(คลิ๊ก) [อ่าน : 54 ครั้ง]

<< จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

(คลิ๊ก) [อ่าน : 53 ครั้ง]

<< จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

(คลิ๊ก) [อ่าน : 53 ครั้ง]

<< จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

(คลิ๊ก) [อ่าน : 42 ครั้ง]