ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤษจิกายน 2561, เวลา 13:10 น. 694 ครั้ง นางสาวเพ็ญประภา

ระดับปริญญาตรี

 

ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

 

หมายเหตุ   
1. ข้อมูลกำหนดการรับสมัครนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่เว็บไซต์รับสมัคร
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 5 จำนวน 300 บาท สำหรับในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
    ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอสงวนสิทธิ์การเปิดรับสมัคร และเปลียนแปลงจำนวนรับสมัคร          ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป