โควตา'64 ปวช., ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561, เวลา 09:25 น. 2694 ครั้ง นางสาวมลทิรา

ประเภทโควตา ปวช., ปวส.
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

 

เปิดรับวันที่ 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ เกณฑ์/คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับสมัคร

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

   - วุฒิ ปวช.    

   - วุฒิ ปวส. 

#คณะเทคโนโลยีสังคม

   - วุฒิ ปวช.    

   - วุฒิ ปวส. 


ช่องทางการสมัครเรียน  

สมัครผ่านเว็บไซต์   พร้อมส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
>>>เว็บไซต์สมัครเรียน<<<

สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  

 

* กำหนดการ

>>>รายละเอียด<<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ (8 พ.ย.62)

♥ สอบคัดเลือก (17 พ.ย.62)

สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์หลัง 2 (หลังใหม่)
     เวลา 08.30-10.00 น.  ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ 
     เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ : มีรถตู้บริการรับ-ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายัง วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (20 พ.ย.62)

ผู้สนใจจองหอพักนักศึกษาวิทขาเขตจันทบุรี (1 ธ.ค.62-30 เม.ย.63) สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-7055-7820

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (20-27 พ.ย.62)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (1 ธ.ค.62)

♥ รายงานตัวนักศึกษาใหม่  (15-16 มิ.ย.63)
 
 

   ผู้ที่รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว เก็บหลักฐานเพื่อนำมายื่นรายงานตัวที่วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี  หลักฐานต่อไปนี้

   1.ปริ้นใบยืนยันสิทธิ์ ติดรูปถ่าย  จำนวน 1 ชุด

   2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาต่อ  จำนวน 1 ชุด

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา  ของมารดา ของตนเอง จำนวนฉบับละ 1 ชุด

   4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบุรณ์  จำนวน 2 ชุด

   5.สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.)  ยื่นสำเนาสัญญาเงินกู้ยืม  จำนวน 1 ชุด

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125, 039-307261 ต่อ 107

     www.facebook.com/Rmutto.admissions