โควตา ปวช., ปวส.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561, เวลา 09:25 น. 855 ครั้ง ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์

ประเภทโควตา ปวช., ปวส.
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับผู้ที่จบหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.

 

รายละเอียดการรับสมัคร--คลิกที่นี่

ปฏิทินการรับสมัคร--คลิกที่นี่                             

คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร--วุฒิ ปวช., ปวส.

(เปิดรับสมัคร ณ วันที่ 19 ก.ย.-2 พ.ย.61)///ปิดรับสมัครแล้ว\\\


(สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาเขตจันทบุรี 19 ก.ย.-2 พ.ย.61 >>>คลิก<<<  /// สมัครทางอินเตอร์เน็ต 19 ก.ย.-26 ต.ค.61 >>>คลิก<<<  /// ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง 19 ก.ย.-26 ต.ค.61) 

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์(8 พ.ย.61) เพื่อสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ (10 พ.ย.61) < คลิกที่นี่
- มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (16พ.ย.61) < คลิกที่นี่

- ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (16-23 พ.ย.61) < คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (30 พย.61) < คลิกที่นี่

 

สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS 62 ผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

   ผู้ที่รายงานตัวชำระเงินแล้ว เก็บหลักฐานเพื่อนำมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ซึ่งจะประกาศแจ้งอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี  หลักฐานต่อไปนี้

   1.ปริ้นใบยืนยันสิทธิ์ ติดรูปถ่าย

   2.หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาต่อ

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา  ของมารดา ของตนเอง จำนวนฉบับละ 1 ชุด

   4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบุรณ์  จำนวน 2 ชุด

 

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ (สอบถาม
เพิ่มเติม โทร 08-7055-7820)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562  → คลิก