TCAS'64 รอบ 4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564, เวลา 14:04 น. 94 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'64

รอบที่ 4 ประเภท Direct Admission

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

เปิดรับสมัครวันที่ 3-10 มิถุนายน 64(ขั้นตอนการสมัครเรียนของน้องๆ วุฒิ ม.6)

คู่มือนักเรียน(สำคัญมาก)คลิ๊กเพื่ออ่าน

ขั้นตอนที่1. ลงทะเบียนแสดงตัวตนที่เว็บ My TCAS

คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่ 

(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วให้ใช้รหัสเดิมในการ Clearing House ตามกำหนดการ   และทำขั้นตอนที่2ได้เลย)

     คู่มือการลงทะเบียน เว็บทปอ.คลิ๊ก

       (สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ทุกคน ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตัวในเว็บของ ทปอ.(TCAS) ก่อนถึงจะสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้ )

ขั้นตอนที่2. ลงทะเบียนใช้งานระบบเพื่อสมัครเรียนในเว็บมหาลัยฯ เพื่อสมัครเรียน

สมัครเรียนคลิ๊ก* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ

--> คณะเทคโนโลยีสังคม

--> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (3-10 มิ.ย. 64) 

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ (ส่งเอกสารสมัครได้ถึง 10 มิ.ย. 64)

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการฯ

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

 (ข้อ 2-5 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (3-10 มิ.ย. 64)

* กำหนดการ 

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก (11 มิ.ย. 64)

♥ คัดเลือกจากเอกสารสมัคร (13 มิ.ย. 64)

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (15 มิ.ย. 64)

♥ ทปอ. ประกาศรายชื่อ (15 มิ.ย. 64)

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (15 มิ.ย. 64)

♥ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวในเว็บมหาลัย (14 มิ.ย. 64)

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (14-18 มิ.ย. 64)

ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์

 ♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (21 มิ.ย. 64) 

 คำถามที่พบบ่อยคลิก

 


** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร.

คุณแนน 0879259228

คุณภัส 0952479695

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  → คลิก