แนวทางการศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 27 สิงหาคม 2563, เวลา 11:08 น. 339 ครั้ง นางสาวมลทิรา

 

แนวทางการศึกษา

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  

-----------------------------------------------------------------------------------------

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท..)Bachelor of Science (B.S.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศาสตร์ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)

        ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านระบบสารสนเทศแนวใหม่  การพัฒนาซอฟแวร์และระบบงานการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายการจัดการสมัยใหม่ที่ประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์  การประมวลผล  การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ  ระบบจัดการฐานข้อมูล  คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ทันสมัย  กระบวนการเรียนการสอนเน้นทักษะทางด้านปฏิบัติ

        ♥ การออกแบบและนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก

        ♥ การออกแบบสื่อและดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย

        ♥ การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

        ♥ การออกแบบแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

        ♥ การแปรรูปข้อมูลดิจิทัล

        ♥ การบริหารจัดการอุปกรณ์สำนักงานดิจิทัล

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Business Administration)

        ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านผู้ประกอบการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและสารสนเทศการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม การนำไปใช้ในระบบการทำงานขององค์การสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถริเริ่มธุรกิจได้ในยุคธุรกิจไร้พรมแดน ประยุกต์ความรู้ที่ได้ในชีวิตประจำวันและสถานที่ทำงานจริงทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  อันเป็นประสบการณ์และทักษะการทำงานแท้จริงสู่การประกอบธุรกิจและการพัฒนาองค์การธุรกิจที่ดีในอนาคตได้

        ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระได้ โดยแยกเป็นวิชาเอก ดังนี้

อาชีพสำหรับวิชาเอกการจัดการเพื่อผู้ประกอบการ

1) ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต               2) ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

3) ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเอกชน                                    4) นักพัฒนาธุรกิจ

5) นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ                                6) ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

7) นักพัฒนาธุรกิจชุมชน                                          8) นักการตลาด

9) นักวิจัยธุรกิจ                                                     10) นักธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

อาชีพสำหรับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1) หัวหน้างานฝ่ายบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานเอกชน

2) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

3) เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

4) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ

5) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

6) เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

7) เจ้าหน้าที่/พนักงาน แรงงานสัมพันธ์

8) เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์อิสระ

9) ตัวแทนจัดการด้านแรงงานต่างประเทศ

10) เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

 

าขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

        ศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การค้าและการขนส่ง โดยมีเนื้อหาสำคัญๆ เช่น การนำเข้าและส่งออกสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ฯ รวมถึงบูรณาการศาสตร์โลจิสติกส์กับงานอื่นๆ สาขาวิชามุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเชิงบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตที่จบในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

สาขาวิชาการบัญชี (Bachelor of  Accountancy)

        วิชาชีพบัญชีมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาและใช้ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างจำกัดทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ดังนั้น นักศึกษาจะได้ศึกษาพื้นฐานความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ด้านการบัญชีการเงิน  การตรวจสอบบัญชี  การบัญชีบริหาร  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การบัญชีภาษีอากร  และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีต่าง ๆ  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ”    มีทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติในสถานประกอบการผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้มีความรอบรู้เพียงพอและพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ  และมหาวิทยาลัยยังมีคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับทราบ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะเป็นนักบัญชีหรือจะประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในปัจจุบันนักบัญชียังเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (..)Bachelor of Economics (B.Econ.)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)

        ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ในสาขาเศรษฐศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ โดยเน้นการผสมผสานระหว่างทฤษฏีกับปฏิบัติ โดยเฉพาะพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และแนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุข แนวทางการวางแผนอนาตคของตนเองและครอบรัว การใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการท างาน และการด าเนินชีวิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

ไปยังเว็บไซต์ -->> คณะเทคโนโลยีสังคม https://social.chanrmutto.ac.th/

ไปยัง Facebook Page --> คณะเทคโนโลยีสังคม https://www.facebook.com/sctrmuttochan/