ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563, เวลา 09:11 น. 560 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'63

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

    ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ >>คลิก<< ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

 - คู่มือลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนสมัครเรียน ระบบ TCAS 63 คลิก

- คู่มือยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ (22-23 เม.ย 63) ระบบ TCAS 63 คลิก

- คู่มือการใช้งานระบบรอบ 3-4 คลิก

- เว็บไซต์ TCAS --> คลิก

 รอบที่ 3 ประเภท รับตรงร่วมกัน

เปิดรับสมัคร วันที่ 17- 27 เม.ย. 63// ปิดรับสมัครแล้วจ้า

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

กำหนดการนักศึกษาใหม่

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักในหอพัก 

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 

กำหนดการนักศึกษา ปี 2563

อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- คู่มือดาวน์โหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

- ลิงค์เข้าสู่ระบบเพื่อดาวโหลดโหลดและอัพโหลดเอกสารรายงานตัว

 

----------------------------------------------------------------

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

(มีกำหนดการจ่ายค่าเทอมส่วนที่เหลือ)

>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บทปอ.(TCAS) ในวันที่ 8-9 พ.ค. 63 แล้วนั้น ถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ของมาหลัยฯ

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ คลิ๊ก

ประกาศ คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คลิ๊ก

คณะเทคโนโลยีสังคม คลิ๊ก

 

--------------------------------------------------------------------------------

คุณสมบัตินักศึกษาใหม่ที่ต้องอยู่หอพัก

-->ประกาศหอพัก (สำคัญ)

-->แบบฟอร์มจองหอพัก

**หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรของหอพักนักศึกษา
087-0557820, 0972429948, 039-307261-4 ต่อ124

 

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (17 - 27 เม.ย. 63) ///ปิดรับสมัครแล้วจ้า///

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

>>เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

>>เทคโนโลยีสังคม

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี --> คลิก

 

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (17 - 27 เม.ย. 63)


* กำหนดการ  

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (8 พ.ค. 63) คลิก>>

**ประกาศรายชื่อ**
 
>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 
>>คณะเทคโนโลยีสังคม

 

♥ สอบคัดเลือก  [ GPAX | สัมภาษณ์] (11 พ.ค.  63)

แจ้ง นักศึกษาที่สมัครเรียน รอบ รับตรงร่วมกัน

 

 

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (16 พ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (17 พ.ค. 63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (11 พ.ค. 63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (17 พ.ค. 63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (17 -22 พ.ค.63) >>คลิก<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (27 พ.ค. 63) >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

 
>> ดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับรายงานตัว คลิ๊ก
    ผู้ที่รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว เก็บหลักฐานเพื่อนำมายื่นรายงานตัวที่วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี  หลักฐานต่อไปนี้

   1.ปริ้นใบยืนยันสิทธิ์ ติดรูปถ่าย  จำนวน 1 ชุด

   2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาต่อ  จำนวน 1 ชุด

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา  ของมารดา ของตนเอง จำนวนฉบับละ 1 ชุด

   4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบุรณ์  จำนวน 2 ชุด

   5.สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.)  ยื่นสำเนาสัญญาเงินกู้ยืม  จำนวน 1 ชุด

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก