ระบบTCAS'63 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน พฤหัส ที่ 28 พฤษจิกายน 2562, เวลา 11:12 น. 1521 ครั้ง นางสาวมลทิรา

TCAS'63

รอบที่ 1  ประเภท Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

 (สำหรับผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6)

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 //ปิดรับแล้วจ้า

สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิ ม.6 ทุกคน ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตัวในเว็บของ ทปอ.(TCAS) ก่อนถึงจะสมัครเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยได้     เว็บทปอ.(TCAS)>>คลิก

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร ระบบ TCAS 62 (คู่มือการลงทะเบียนใช้งานระบบ) (CLICK)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

กำหนดการนักศึกษา ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพัก New

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 

 

อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- ดาวน์โหลดใบขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

- คู่มือดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว

- ลิงค์เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์เพื่ออัพโหลดเอกสาร

 

Portfolio

 -Portfolio คือเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เราจะสมัคร

-เอกสารที่จัดส่งไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  (ไม่รวมปก)

-ถ้าจะใช้คะแนน GPAX จะเป็นคะแนน 4 หรือ 5 ภาคเรียน

-รายละเอียดอื่นๆ นำมาเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ได้

-การยื่น Portfolio แบบเดี่ยวกันไปสมัครในหลายหลักสูตร โดยไม่ดูความสอดคล้องของตัวตนกับคุณสมบัติที่สาขาวิขาต้องการ เป็นสิ่งที่ทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (2-16 ธ.ค.62) ปิดรับแล้วจ้า

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 10 หน้า A4

6. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (2-16 ธ.ค.62) ปิดรับแล้วจ้า

* กำหนดการ 

♥ สมัครเรียนคลิกปิดรับแล้วค่ะ

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (15 ม.ค.63) คลิก>> #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ สอบคัดเลือก [Portfolio | GPAX | สัมภาษณ์] (19 ม.ค.63)

» ณ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 4 ชั้น                                               

» เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ          

» เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

หมายเหตุ: มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น. 

♥ ส่งรายชื่อ ทปอ. (28 ม.ค.63)

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  (30 ม.ค.63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บ ทปอ. (30-31 ม.ค.63) คลิก

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (1-2 ก.พ.63)  >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  (5-15 ก.พ.63) >>คลิก<<

♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (20 ก.พ.63) >>รายละเอียด คลิก<< #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  #คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

* คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัค  

♥ รายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติที่เปิดรับ  

   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร    -->>คลิก

   - คณะเทคโนโลยีสังคม  -->>คลิก

♥ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี --> คลิก

 

 

 

 

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 087-0557820, 097-2429948, 039-307261

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

 www.facebook.com/Rmutto.admissions

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  → คลิก