รับสมัคร'63 ปวช.-ปวส. รอบที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ วัน อังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562, เวลา 10:28 น. 2574 ครั้ง นางสาวมลทิรา

 

รอบ : ปวช./ปวส. รอบที่ 1

สำหรับผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.

(เปิดรับวันที 2 พฤศจิกายน 2562-10 มกราคม 2563)

-------------------------------------------------------------------

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ New

 

กำหนดการนักศึกษา ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักหอพัก New

 

แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการรายงานตัว ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 63

นักศึกษาไม่ต้องนำเอกสารรายงานตัวมายื่นที่วิทยาเขตจันทบุรี

แต่ให้นักศึกษาดำเนินการอัพโหลดเอกสารรายงานตัวในระบบทะเบียนออนไลน์ ให้ครบ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มิ.ย. 63

(หากดำเนินการอัพโหลดเอกสารไม่ครบจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้งานในระบบทะเบียนออนไลน์ได้)

 

 

 

อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

- ดาวน์โหลดใบขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

- คู่มือดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว

- ลิงค์เข้าสู่ระบบทะเบียนออนไลน์เพื่ออัพโหลดเอกสาร

 

รายละเอียดและคุณสมบัติสมัคร

♣ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (วุฒิ ปวช.) >>คลิก<< / (วุฒิ ปวส.)>>คลิก<<

♣ คณะเทคโนโลยีสังคม (วุฒิ ปวช.)>>คลิก<< / (วุฒิ ปวส.)>>คลิก<<

สมัครเรียน ////ปิดรับแล้วค่ะ///
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (15 ม.ค.2563 16.00 น.โมงขึ้นไปค่ะ)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร(ปวช.)

คณะเทคโนโลยีสังคม(ปวช.)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร(ปวส.)

คณะเทคโนโลยีสังคม(ปวส.)
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (19 ม.ค.2563)

   » ณ อาคารเอนกประสงค์ 2 (หลังใหม่) 
   » เวลา 08.30 - 10.00 น. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตัวก่อนสอบ    
   » เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ ; มีรถตู้บริการ รับ - ส่ง จากสถานีขนส่งจันทบุรีมายังมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 07.00 น

♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (22 ม.ค.2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<< 

วุฒิ ปวช. >> #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร   

                  #คณะโทคโนโลยีสังคม

วุฒิ ปวส. >> #คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

                  #คณะโทคโนโลยีสังคม

♥ ยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา (22-31 ม.ค.2563) >>คลิก<<
♥ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (7 ก.พ.2563) >>รายละเอียดประกาศ คลิก<<

วุฒิ ปวช.

#คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

#คณะโทคโนโลยีสังคม

วุฒิ ปวส.

#คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

#คณะโทคโนโลยีสังคม


    ผู้ที่รายงานตัวชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว เก็บหลักฐานเพื่อนำมายื่นรายงานตัวที่วิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งอีกครั้งที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาเขตจันทบุรี  หลักฐานต่อไปนี้

   1.ปริ้นใบยืนยันสิทธิ์ ติดรูปถ่าย  จำนวน 1 ชุด

   2.สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเข้าศึกษาต่อ  จำนวน 1 ชุด

   3.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา  ของมารดา ของตนเอง จำนวนฉบับละ 1 ชุด

   4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบุรณ์  จำนวน 2 ชุด

   5.สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.)  ยื่นสำเนาสัญญาเงินกู้ยืม  จำนวน 1 ชุด


 

ช่องทางการสมัครเรียน  

♣ สมัครทางอินเตอร์เน็ต (2 พ.ย.62 -10 ม.ค.63) >>>คลิกเว็บไซต์รับสมัคร<<<ปิดรับแล้ว

ส่งเอกสาร มาที่

ส่วนรับสมัครนักศึกษา งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 (ข้อ 2-4 ลงนาม และสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. สำเนาใบชำระเงินค่าสมัคร

หรือสมัครด้วยตนเอง ณ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (2 พ.ย.62 -10 ม.ค.63)

* อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   >>>คลิก<<<

** สามารถดูกำหนดการของนักศึกษาใหม่ที่ต้องปฏิบัตก่อนเปิดการศึกษา อาทิเช่น การปฐมนิเทศนศ.ใหม่ การถ่ายรูปทำบัตรนศ.ใหม่ การเข้าพบอ.ที่ปรึกษา การอบรมเพื่อลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 >>> กลางเดือนพฤษภาคม 2563<<<

** การจองหอพักนักศึกษาของวิทยาเขตจันทบุรี >>>คลิกที่นี่ (สอบถาม
เพิ่มเติม โทร 08-7055-7820)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 090-765-5125

     www.facebook.com/Rmutto.admissions

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563  → คลิก