ชื่อ : นางเสาร์วณี สุระทัต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1318286
อีเมล์ : [email protected]

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่
   
  วันที่เข้าทำงาน
     2. ก.พ.53
  วุฒิการศึกษา
 

วุฒิการศึกษา ป.โท กศ.ม. การบริหารการศึกษา

  ประวัติการทำงาน
 

- เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน ปี43-53 

- หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี54จนถึงปัจจุบัน

  งานวิจัย
      -


ย้อนกลับ