ชื่อ : นางวรนิษฐา วรรณปะเข
เบอร์โทรศัพท์ : 039-307261-4 ต่อ 106
อีเมล์ : [email protected]

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
   - นักวิชาการศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่
 

 - งานทะเบียนและประมวลผล

  วันที่เข้าทำงาน
   - วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2551
  วุฒิการศึกษา
 

 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

  ประวัติการทำงาน
 

  - วันที่ 16 กันยายน 2551 - ปัจจุบัน  ปฏิบัติงานตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 
  งานวิจัย
 

 -

 


 

 


ย้อนกลับ