ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤศันส์ วาสิกดิลก
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ปฏิบัตหน้าที่  : รองผุู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ด้านส่งเสริมวิชาการและวิจัย
 

  >>กำกับและติดตามการดำเนินงานด้านงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  วุฒิการศึกษา
 

 - ปริญญาโท    วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - ปริญญาตรี    วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

   วันเริ่มทำงาน
    - วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2537
   วิชาที่สอน
 

 - 0314101 : อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

 - 0314313 : หลักเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 - 0315321 : การควบคุมคุณภาพอาหาร

 - 0314353 : การประเมินทางประสาทสัมผัส

 - 0314251 : การวางแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน

 - 0314314 : เทคนิคกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 - 0315371 : หลักการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร

  ตำรา
     -  คู่มือปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร
  เอกสารประกอบการสอน
 

  -  การวางแผนการทดลอง

  -  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

  งานวิจัย
 

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะ Freeze dried ในสภาวะควบคุม

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้องงอก ผสม แป้งมันสำปะหลังและแป้งลูกเดือย

 

  วิทยากรรับเชิญ
 

   -  ประธานคณะกรรมการโครงการศึกษาออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตเงาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพานิชย์ จังหวัดจันทบุรี

   - คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดจันทบุรี 

  บทความทางวิชาการ
     -  
  โครงการบริการทางวิชาการ
 

   -  ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

   -  ด้านผลิตภัณฑ์มังคุด

  อบรมสัมนา
 

   -  โครงการประชุมสัมมนาเครื่อข่ายการจัดการเรียนรุ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 . CoP 5 การบริหารการจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 

 


 

 

 


ย้อนกลับ