ชื่อ : sanguan namthiang
เบอร์โทรศัพท์ : 039-307261-4 ต่อ 108
อีเมล์ : [email protected]

 

 ตำแหน่งทางวิชาการ
    นักวิชาการศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่ : งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 

   - ดูแลระบบทะเบียนออนไลน์

   - จัดตารางเรียน ตารางสอน

   - จัดตารางสอบ

 

  วันที่เข้าทำงาน
 

 

 

 วุฒิการศึกษา
 

  - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
   
  งานวิจัย
 

    - ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรและนักศึกษา ใน

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีย้อนกลับ