ชื่อ : นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร
เบอร์โทรศัพท์ : 039-307261-4 ต่อ107
อีเมล์ :

 

  ตำแหน่งทางวิชาการ 
     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   ปฏิบัติหน้าที่ 
 

  - งานสารบรรณ 

 - งานรับสมัครนักศึกษา

  วันที่เข้าทำงาน 
   1 กันยายน 2558
  วุฒิการศึกษา   
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

  ประวัติการทำงาน
 

 - เข้าทำงาน 16 สิงหาคม 2547 -31 พฤษภาคม 2549 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)  ประจำงาน บริหารงานทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ควบคุม ดูแล ติดตาม งานบริการอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ปะปา  การจัดรถไปราชการ ติดตามค่าไฟฟ้า จัดทำข้อสอบ

-  1 มิถุนายน 2549-31 สิงหาคม 2558  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) ประจำงานส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานด้านสารบรรณของงาน  งานรับเข้าศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- 1 กันยายน 2558 -ปัจจุบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับการบรรจุเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ลักษณะงานที่ปฏบัติ : งานด้านสารบรรณของงาน งานรับเข้าศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

  งานวิจัย
     เรื่อง ปัจจัยจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ของนักศึกษาจากจังหวัดตราด (ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560)


ย้อนกลับ