แบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

สำหรับนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษตัองทำส่งงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในแต่ละภาคเรียนซึ่งนักศึกษาโควตาพิเศษต้องปฏิบัติก่อนลงทะเบียนเรียนของทุกเทอมดังนี้  (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่17 ส.ค.63)


1.ให้นักศึกษาส่งแฟ้มสะสมผลงานในการทำกิจกรรมและช่วยงานของวิทยาเขตจันทบุรี หรือของมหาวิทยาลัยฯ สะสมในภาคเรียนนั้น ไม่น้อยกว่า15-30ชั่วโมง ก่อนลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา หากไม่ส่ง จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

2.นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 เป็นต้น หลังจากลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์ใบลงทะเบียน 2 ใบ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม  และนำมาประทับตราโควตาพิเศษที่ห้องส่งเสริมวิชาการฯ   หากนักศึกษาท่านได้ กู้ กรอ :ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้พิมพ์ 3ใบ เพื่อนำไปประทับตรากู้ กรอ.ที่ห้องกิจการนักศึกษา  และประทับตราโควตาพิเศษ ที่ห้องส่งเสริมวิชาการฯ 

3.ชำระเงินที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนที่ห้องการเงิน ชั้น 2 อาคารสนง.วิทยาเขตจันทบุรี

4.นักศึกษาโควตาพิเศษ ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น เมื่อติดต่อกับงานส่งเสริมวิชาการ นักศึกษาชายต้องไม่ไว้หนวดเครา

หมายเหตุ นักศึกษาเข้าปี2563 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งผังบัญชีในระบบลงทะเบียนให้แล้ว

♥ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงานที่นี่ แบบไฟล์ PDF

♥ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงานที่นี่ แบบไฟล์ word