แบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

สำหรับนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษตัองทำส่งงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในแต่ละภาคเรียนซึ่งนักศึกษาโควตาพิเศษต้องปฏิบัติก่อนลงทะเบียนเรียนของทุกเทอมดังนี้  (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่8กรกฎาคม 2562)

1

 

 ให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนและยืนยันการลงทะเบียนในระบบให้สมบูรณ์

 
       

2

 

หลังจากลงทะเบียนให้นำแฟ้มสะสมผลงานมายื่นให้กับ เจ้าหน้าที่ ณ งานส่งเสริมวิชาการฯ

 
       

3

 

 เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลและปรับค่าใช้จ่ายดังนี้

  - นศ.ที่เข้าปีการศึกษา2560ขึ้นไป จนถึงปีปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จะปรับค่าใช้จ่ายในระบบเป็นรายบุคคล ซึ่งหลังจากลงทะเบียนเรียน นศ.ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ (พี่เพ็ญ)ที่ห้องส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้ปรับค่าใช้จ่ายให้ และให้ปฎิบัติตามข้อที่ 4

  - นศ.ที่เข้าปีการศึกษา 2559 ลงมา จะมีผังบัญชีของโควตาพิเศษ เมื่อลงทะเบียนแล้ว  ให้ปฏิบัติตามข้อที่ 4

 

 
       

 

 ให้พิมพ์ใบลงทะเบียน และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในใบลงทะเบียนเรียน

  -นศ.กู้กรอ.ค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้พิมพ์ 3 ใบ แล้วให้ไปประทับตรากู้ กรอ.ที่ห้องกิจการนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่งานส่งเสริมวิชาการฯ

  - นศ.ที่ไม่ได้กู้ กรอ. ให้พิมพ์ 2 ใบ ให้เจ้าหน้าที่ ประทับตราโควตาพิเศษ ที่งานส่งเสริมวิชาการฯ

 
       

5

 

 นำใบลงทะเบียน ไปชำระเงิน เฉพาะรายการที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ที่งานคลัง  ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

 นักศึกษาโควตาพิเศษ ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น  เมื่อติดต่อกับงานส่งเสริมวิชาการฯ  โดยเฉพาะนักศึกษาชาย  ต้องไม่มีหนวดเครา หรือผมยาวเกินความเรียบร้อย


   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงานที่นี่ แบบไฟล์ PDF

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำแฟ้มสะสมผลงานที่นี่ แบบไฟล์ word