ข้อมูลการรับสมัคร

แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2562  TCAS'62
รอบที่ 1 Portfolio
รอบที่ 2 โควต้า
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4 Admission
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ