แสดงข้อมูลสำหรับดาวน์โหลดเอกสาร : แบบคำร้อง สวท ต่างๆ

ทบ.14 ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา มทร.01 ใบคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.002 ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คำร้องที่ 505 คำร้องขอลงต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์ คำร้องที่ 509 คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา คำร้องที่ 526 คำร้องขอลาพักการศึกษา คำร้องที่ 528 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา คำร้องที่ 531 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา สวท.01 แบบคำร้องทั่วไป สวท.02 แบบคำร้องขอลดวิชาเรียน (ภายใน 12 สัปดาห์) สวท.03 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา กลุ่มวิชา สวท.04 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Regrade สวท.05 แบบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สวท.06 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน แบบเรียนเน้น สวท.07 แบบคำร้องขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว สวท.08 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเเทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะเเนน F สวท.09 แบบคำร้องเเจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ สวท.10 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สวท.11 แบบคำร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน สวท.12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด