» ประวัติความเป็นมา

    งานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2550 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งส่วนงานในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี โดยแบ่งส่วนงานสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้

        1. งานบริหารงานทั่วไป

        2. งานบริหารงานบุคคล

        3. งานคลัง

        4. งานนโยบายและแผน

        5. งานวิจัยและพัฒนา

        6. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

        7. งานพัฒนานักศึกษา

        8. งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

        9. งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ตามประกาศดังกล่าว งานพัฒนานักศึกษา จึงมีฐานะเป็นส่วนงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ของสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนก ดังนี้

        1. แผนกบริการและสวัสดิการ

        2. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

        3. แผนกกิจกรรมนักศึกษา

        4. แผนกกีฬาและนันทนาการ

     งานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานประสานงานและร่วมกันทำงานระหว่างคณะฯ ให้มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก