» วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

     จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำ