» Fitness Center

                       

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้อง Fitness Center

 1. ค่าบริการครั้งละ 5 บาท (  นักศึกษา  )
 2. ค่าบริการครั้งละ 10 บาท ( อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคคลภายนอก  )
 3. แต่งกายในชุดกีฬา หรือชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย
 4. สวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าทุกครั้งที่มาใช้บริการ
 5. ห้ามส่งเสียงรบกวนสมาธิผู้อื่นขณะใช้บริการ
 6. ห้ามพูดจาหยอกล้อ หรือกลั่นแกล้งผู้อื่น อันก่อให้เกิดอันตราย
 7. ห้ามนำอาหาร – เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในศูนย์ออกกำลังกาย
 8. ห้ามนำอบายมุขทุกชนิดเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
 9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในศูนย์ออกกำลังกาย
 10. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าไปใช้บริการในศูนย์ออกกำลังกาย
 11. ผู้ใช้บริการหากทำลายทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายจะต้องชดใช้
 12. เมื่อเกิดปัญหาในการใช้เครื่องออกกำลังกายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ ทันทีกำหนดการเปิดปิด

                 *  เปิดบริการ  วันจันทร์  –  วันศุกร์    เวลา  17.00  น. –   20.00  น.

                 *  หยุดวัน เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์