ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและก...

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 52 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กา...

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 50 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 [อ่าน : 76 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่่ 1 เมษายน 2563 [อ่าน : 60 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 [อ่าน : 80 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 [อ่าน : 276 ครั้ง]