ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ/กิจกรรม ดู โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 [อ่าน : 154 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 173 ครั้ง]

กิจกรรมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนก...

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 383 ครั้ง]

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและก...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 392 ครั้ง]

กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงแผนย...

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 414 ครั้ง]

โครงการตรวจสอบและประเมินผลคุณภ...

กิจกรรมที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 870 ครั้ง]