ประเภท : ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
  • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[อ่าน : 56 ครั้ง]
  • ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[อ่าน : 224 ครั้ง]
  • ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร[อ่าน : 162 ครั้ง]
  • ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[อ่าน : 223 ครั้ง]
  • ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช[อ่าน : 225 ครั้ง]