เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561, เวลา 09:46 น. 474 ครั้ง นางสาวกนกวรรณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2563

โครงการที่เสนอของบประมาณรายได้ (เงินรายได้) ประจำปี 2563 จะต้องประกอบไปด้วย

แผนบูรณาการวิจัย 61-65 (ร่าง)18-7-61

1. ใบประหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลด

2. ตัวอย่างใบประหน้าโครงการเดี่ยว (แบบ สวพ. ว-1ด) ดาวน์โหลด

3. โครงการวิจัย จำนวน 5 ชุด (ลงนามจริงทั้ง 5 ชุด) โดยใช้แบบฟอร์มโครงการวิจัย ฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วช. ดาวน์โหลด

4.ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แผ่น พร้อมลายเซ็นสแกรน (ต้องเป็นไฟล์ .doc เท่านั้น)

5. แผนการดำเนินงานเพื่อประกอบเสนอขอทุนอุดหนุนวิจัย (แบบ ผด.1) จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลด

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปี 2563

1. หัวหนเาโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา,พนักงานราชการ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

2. ไม่มีโครงการจะลาศึกษาต่อในช่วงที่ทำงานวิจัย