ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง)  ดาวน์โหลดเอกสาร