โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการงานวิจัยเงิน   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมังคุดในโครงการ  อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

นายสมมาตร พรหมพุฒิ

คณะเทคโนโลยีสังคม

 

  

#downloadแนวทางการดำเนินโครงการ อพ.สธ