ยุทธศาสตร์ฯรายประเด็น

ยุทธศาสตร์แห่งชาติรายประเด็น ปี 2559

1.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง Download
2.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง Download
3.ยุทธวิจัยการศึกษา Download
4.ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ Download
5.ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน Download
6.ยุทธศาสตร์ความหลากหลาย Download
7.ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม Download
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี Download
9.ยุทธศาสตร์วิจัยท่องเที่ยว Download
10.ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Download
11.ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ Download
12.ยุทธศาสตร์อาเซียน Download
13.ยุทธศาสตร์พื้นที่สูง Download
14.ยุทธศาสตร์ข้าว Download
15.ยุทธศาสตร์วิจัยมันสำปะหลัง Download
16.ยุทธศาสตร์ยาพารา Download
17.เกษตรเพื่อความยั่งยืน Download
18.ยุทธศาสตร์สุขภาพ Download
19.ยุทธศาสตรพืชสวน Download
20.ยุทธศาสตร์ปาล์ม Download
21.ยุทธศาสตรอ้อยและน้ำตาลทราย Download
22.ยุทธศาสตรสมุนไพร Download
23.ยุทธศาสตร์อาหาร Download
24.ยุทธศาสตร์ไซเบอร์ Download
25.ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Download
26.ยุทธศาสตร์โคเนื้อ Download
27.ร่างยุทธศาสตร์ด้าน National Food Valley Download
28.ยุทธศาสตร์การวิจัยอัญมณี Download
29.ยุทธศาสตร์การเป็น Medical Hub Download
30.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว Download
31.ยุทธศาสตร์การจัดการขยะ Download
32.สัตว์เศรษฐกิจ Download
33.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือฯ Download
34.การคมนาคมขนส่งระบบราง Download
35.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานฯ Download
36.พลาสติกชีวภาพ Download
37.มนุษยศาสตร์ Download
38.ผลกระทบการใช้แร่ใยหินฯ Download
39.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ Download