นโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบาย 10 ข้อ ของมหาวิทยาลัย

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
2. การพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
4. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ
5. ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยกับพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
7. มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และผสมผสานวัฒนธรรมของชาติ
9. การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสู่องค์กรคุณภาพ
10. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน