ขั้นตอนการเบิกจ่าย
 

                                         การเบิกจ่ายเงินวิจัย

หลังจากที่นักวิจัยทำสัญญาทุนแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อดำเนินการเบิกเงินวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเบิกเงินวิจัย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

เบิกเงินวิจัยงวดแรก

1) บันทึกข้อความเบิกเงินวิจัยงวดแรก 

2) แบบโครงการวิจัย (ว1ด.)                จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ1)   จำนวน 1 ชุด

4) สำเนาสัญญารับทุน                       จำนวน 1 ชุด

เบิกเงินวิจัยงวดต่อไป /

ก่อนงวดสุดท้าย

1) บันทึกข้อความเบิกเงินวิจัยงวดก่อนงวดสุดท้าย

2) รายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) จำนวน 1 ชุด

3) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

เบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย

 

1) บันทึกข้อความเบิกเงินวิจัยงวดสุดท้าย 

2) สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน (แบบ วจ2)  จำนวน  1 ชุด

3) รายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

5) หลักฐานการใช้จ่ายเงิน (ฉบับจริง)      

หมายเหตุ :   

1) การเบิกจ่ายเงินวิจัยทุกโครงการ การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

2) การเบิกจ่ายเงินวิจัย งวดที่ 2 และ งวดสุดท้าย ต้องเคลียร์เงินวิจัยงวดก่อนหน้า จึงจะสามารถเบิกเงินงวดต่อไปได้ 

 3) การเคลียร์เงินวิจัยงวดสุดท้าย ไม่ต้องใช้รายงานความก้าวหน้าแต่จะต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมซีดีเล่มรายงานวิจัยและตามสัญญารับทุนอุดหนุนฉบับปรับปรุง นักวิจัยจะต้องส่งบทความวิจัยจำนวน 10-12 หน้า พร้อมไฟล์บทความวิจัย 

จำนวนเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

             งบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)      จำนวน  8  เล่ม

             งบประมาณเครือข่าย (ม.บูรพา)                                 จำนวน  16 เล่ม

             งบประมาณ สกอ.                                                 จำนวน  9  เล่ม

             *งบประมาณนอกอื่นๆ จำนวนเล่ม เจ้าของผู้ให้ทุนเป็นผู้กำหนด