ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง  หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย  ในหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

.......................................................................

              เพื่อให้การดำเนินงานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาตามวัตุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

              อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 8.2 และข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยการดำเนินกิจการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2548 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

              ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. ๒๕๔๘

              ข้อ ๒ ให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ (หลักสูตรต่อเนื่อง) เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย  ในปีแรกที่เข้าศึกษา  เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา (๒ ภาคเรียน)

              ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากข้อ ๒ ได้แก่

                      ๓.๑ นักศึกษาผู้มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากสถานที่ตังมหาวิทยาลัย  หรือวิทยาเขต หรือนักศึกษาที่ขาดที่พักอันเอื้ออำนวยต่อการศึกษา  และได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว  หรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ ทุกลักษณะทุน

                      ๓.๒ บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักอาศัยในหอพักได้ชั่วคราว   โดยจะเข้าพักอาศัยได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตแล้ว  รวมถึงต้องชำระค่าบำรุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และอาจให้มีการวางประกันค่าหอพักด้วยก็ได้  โดยมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพักให้ผู้พักอาศัย  ได้ก็ต่อเมื่อมิได้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยต่อไป  และไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยแล้ว

              ข้อ ๔ นักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ให้ได้รับโทษตามสมควรแก่กรณีความผิด  โดยให้นำระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักศึกษาและผู้รับริการทางวิชาการจากสถาบัน พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

              ข้อ ๕ การดำเนินการลงโทษตามข้อ ๔ ให้แจ้งผู้ปกครองนักศึกษาทราบ  หากมีประวัติการกระทำผิดมาแล้ว  ให้ลงโทษสถานหนัก  และในกรณีที่กระทำผิดกฎหมายอาญา  มหาวิทยาลัยอาจจะดำเนินการตามกฎหมายด้วย

                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๔๙ 

 

 

                                                                                              ลงชื่อ   ไพบูลย์  มากจันทร์

                                                                                         (รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  มากจันทร์)

                                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก