วินัยนักศึกษาหอพัก

นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก  จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา

นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้  มิโทษดังต่อไปนี้

 (1) ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

 (2) บำเพ็ญประโยชน์ภายในหอพัก

 (3) ภาคทัณฑ์และแจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบความผิดดังกล่าว

 (4) ตัดสิทธิการเข้าพักอาศัยในหอพัก

         * กรณีฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรง  และเป็นความผิดครั้งแรก ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักพิจารณาและลงโทษตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารหอพักทราบ

         * กรณีฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรง และเคยลงโทษตามข้อ (1) หรือ (2) ให้คณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาและลงโทษตามข้อ (3) หรือ (4) แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

         * กรณีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติที่เป็นความผิดร้ายแรง  ให้คณะกรรมการบริหารหอพักพิจารณาและลงโทษตามข้อ (4) แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยนักศึกษาต่อไป

         * ก่อนลงโทษนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องให้โอกาสนักศึกษาผู้พักอาศัยได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน