ข้อห้ามมิให้ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก

1.ห้ามเข้า - ออกหอพักโดยใช้ทางอื่นที่มิใช่ทางที่กำหนดไว้

2.ห้ามนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในหอพัก เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักอาจอนุญาตได้เป็นการชั่วคราว

3.ห้ามประกอบอาหารในห้องพัก หรือนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้

4.ห้ามพาผู้อื่นเข้ามาในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5.ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิผู้ร่วมอาศัยในหอพัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังรบกวน การก่อความวุ่นวาย หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน

6.ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของหอพัก หามเกิดความเสียหายต้องชดใช้ตามราคาที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด

7.ห้ามนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศในหอพัก ไม่ว่าจะกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ

8.ห้ามนักศึกษาชายเข้าไปในหอพักนักศึกษาหญิง และห้ามนักศึกษาหญิงเข้าไปในหอพักนักศึกษาชาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

9.ห้ามเล่นการพนันหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ หรือเสพสารเสพติดในหอพัก

10.ห้ามนำอาวุธ วัตถุอันตราย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในหอพัก

11.ห้ามลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นความผิดทางอาญา

          การฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติตาม (๑) - (๖) ถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดไม่ร้ายแรง

          การฝ่าฝืนข้อห้ามมิให้ปฏิบัติตาม (๗) - (๑๑) ถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง