สิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาหอพัก

1.สิทธิในการพักอาศัยในหอพักเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

2.นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับบริการ และการได้รับบริการ และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินสำหรับใช้ร่วมกันของหอพัก

3.นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.ให้นักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักรักษาข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ และให้รับฟังคำแนะนำหรือคำตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ผู้จัดการหอพักและเจ้าหน้าที่หอพัก

5.ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพัก

       5.1 ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในห้องพักของตนเองและพื้นที่ส่วนกลาง

       5.2 ให้เข้า - ออกหอพักตามเวลาที่กำหนด  การเข้า - ออกหอพักนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักหรือผู้จัดการหอพักหรือผู้ปกครองหอพัก

       5.3 ใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง  ไฟฟ้า  หรือทรัพย์สินส่วนกลางอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงส่วนรวม

       5.4 หากมิได้พักอยู่เป็นประจำในหอพัก จะถือว่าไม่มีความจำเป็นต้องอยู่หอพัก และจะถูกตัดสิทธิการอยู่หอพักในภาคการศึกษาต่อไป