คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัย และการเข้าพักในหอพักนักศึกษา

1.เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นโดย

        1.1 ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก

        1.2 ไม่อยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาหรือได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา

        1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

        1.4 คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด

2.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) เข้าพักอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ให้สิทธิในการเข้าพักได้ (ในกรณีที่หอพักมีห้องว่าง)

4.นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักเป็นกรณีพิเศษเช่น นักกีฬา นักศึกษา โครงการทุนกู้ยืม กรรมการสโมสรนักศึกษา

5.บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้พักอาศัย

6.อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักอาจอนุญาตให้นักศึกษาที่มิได้พักอาศัยในหอพัก สามารถเข้าพักในหอพักเป็นการชั่วคราวได้

7.การรับนักศึกษาเข้าพัก และระยะเวลาการเข้าพัก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด