อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

 

 

 

ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก

ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

อ.มัทนา ชาญกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.วิทิต เลิศนิมิตมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.รุ่งโรจน์ ตับกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

อ.ธนาวุฒิ ทองปลี

อาจารย์ที่ปรึกษา

 อ.วชิรธร จันทร์ชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษา

 ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

 
 

อ.ศิริจันทร์ ตาใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

อ.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

อ.ญาณนันท์ สุนทรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาและเลขานุการ