คณะกรรมการหอพัก

 

 

รองอธิการบดี

ประธานกรรมการ 

     

ผอ.ธำรงค์ แจงเชื้อ

รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.บุณฑริกา สุมะนา

ที่ปรึกษา

 
 

 

อ.วิชรณี สวัสดี

กรรมการ

 

 

อ.วิทวัส เวชกูล

กรรมการ

 

ผศ.นฤศันส์ วาสิกดิลก

กรรมการ

 

 

 

 
 อ.มัทนา ชาญกิจ

กรรมการ

อ.ญาณนันท์ สุนทรกิจ

กรรมการ

นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี

กรรมการ

 
 

นางสาวอรอุมา กลับชัย

กรรมการและเลขานุการ

 

 

นางสาวอุษณา ธรรมวิริยะ

ผู้ช่วยเลขานุการ