ปณิธาน/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ปณิธาน

       ดูแลดุจลูกหลาน บริการเป็นเลิศ

 

พันธกิจ 

       1. จัดให้มีพื้นที่พักอาศัยสะอาด สะดวก และปลอดภัย 

       2. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักศึกษา

 

วิสัยทัศน์

       เป็นที่พักอาศัยที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน เน้นการบริการ อำนวยความสะดวกและปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้บริการที่พักราคาประหยัด ปลอดภัย เป็นสถานที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีบริการสวัสดิการ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข

       2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพัก ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ฝึกตนเองในการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิ์ และเสรีภาพของผู้อื่น มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

       3. เพื่อเป็นศูนย์กลาง หรือแหล่งของการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการต่างๆ

 

สถานที่ทำการ

       หอพักนักศึกษา 131/111 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210  TEL. 0-3930-7261-4 ต่อ 124

  

คุณภาพชีวิต

**ความสะดวกสบายในการเดินทาง

       หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาสามารถเดินหรือใช้รถจักรยานในการเดินทางไปเรียนที่คณะวิชา/ภาควิชาของตนเองได้อย่างสะดวกสบาย  

**ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       หอพักนักศึกษามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด  24  ชั่วโมง  กล้องวงจรปิด  รวมถึงมีกำหนดระยะเวลาเปิด-ปิดหอพักนักศึกษาอีกด้วย


**ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

       ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงหอพักมีอัตราที่เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่พักอาศัย เมื่อเปรียบเทียบกับบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  สวัสดิการต่างๆ  และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่จัดเตรียมไว้ให้บริการในหอพักนักศึกษา

**บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร

       ภายในหอพักนักศึกษาจะมีนักศึกษาที่เรียนในคณะวิชา/ภาควิชาเดียวกัน ในแต่ละชั้นปี พักอาศัยร่วมกันด้วยความเป็นมิตร ความเป็นพี่น้อง  และยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาในด้านการเรียน การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพ  มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอพักนักศึกษาตลอดปี

**มีความร่มรื่น

       มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ มีสนามหญ้าบริเวณรอบหอพัก ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศอันร่มรื่นภายในหอพักนักศึกษา

**ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

       หอพักนักศึกษามีแม่บ้านประจำหอพัก ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารและบริเวณรอบนอกทั้งหมด ให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพักอาศัยของนักศึกษา