วันสถาปนาวิทยาเขตฯ ปีที่ 55

โครงการ / กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562, เวลา 16:15 น. 313 ครั้ง WJ.

 โครงการวันสถานาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562  "ปีที่ 55"

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

ณ ลานพระพิรุณ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี

 

           วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 55 ปี ซึ่งจัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ศาลปู่ศวรนารายณ์ เจ้าเขาน้ำตกกระทิง และศาลพระภูมิเจ้าที่ ในเวลา 06.00น. หลังจากนั้น เมื่อเวลา 10.00 น. จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี ผู้ศาสตราจารย์พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งวิทยาเขตจันทบุรี ณ ลานพระพิรุณ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ60ปี 

 

 วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผล

     เพื่อสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญ ความภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัย

 

1.  (ผลผลิต) ร้อยละของระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม

ร้อยละ

80

88.19

2.  (ผลลัพธ์) ร้อยละของระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงความสำคัญ และความภูมิใจในสถาบัน

ร้อยละ

80

89.57

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ    จำนวน  236  คน

ประเภท

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

จำนวน (คน)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย

จำนวน (คน)

ผู้บริหาร อาจารย์ 

-

122

เจ้าหน้าที่

-

64

นักศึกษา

-

42

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ

8

-

สมาคมศิษย์เก่า

-

-

บุคคลภายนอก

-

-

รวมทั้งสิ้น

8

228

 

ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์

รายการตัวชี้วัด

หน่วย

แผน/ผล

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของโครงการ

หมายเหตุ

แผน

ผล

บรรลุ

ไม่บรรลุ

 

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์

 

 

 

1.

(ผลผลิตโครงการ)

ระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงาม

 

ร้อยละ

80

88.19

 

 

2.

(ผลลัพธ์โครงการ)

ระดับความคิดเห็นในการตระหนักถึงความสำคัญ และความภาคภูมิใจในสถาบัน

ร้อยละ

80

89.57

 

 

ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์เชิงปริมาณ/ผลผลิต

1.

จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ

ครั้ง

1

1

 

 

 2.

 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 คน

150

236

 

 

 3.

 ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมครบถ้วน

 ร้อยละ

80

100

 

 

เชิงปริมาณ/ผลลัพธ์

1.

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการร่วมโครงการฯ

ร้อยละ

80

87.75

 

 

เชิงคุณภาพ/ผลผลิต

1.

ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรม

ร้อยละ

 80

89.61

 

 

 

เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์

1.

ผู้ร่วมโครงการนำประโยชน์ไปใช้ได้จริง

 ร้อยละ

 80

 87.39

 ⁄

 

 

เชิงเวลา/ผลผลิต

 กำหนดการจัดกิจกรรม

 แผน =   วันที่ 11 มิถุนายน 2562

  ผล =    วันที่ 11 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

<< สรุปผลประเมินการจัดโครงการฯ >>

<< คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ >>

<< รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ >>

<< ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>