Rmutto.Chan News

ปี 2561

V021>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา---click

V020 >> กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ---click

V019>> มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ---click

V018>> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานด้านงานฟาร์ม---click

V017>>สำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ตะวันออก จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา-click

V016>>พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช---click

V015>>ราชมงคลร่วมใจจิตอาสา ปี 2 กิจกรรมแบ่งรอยยิ้ม แบ่งปันโลติต---click

V014>>มูลนิธิศิษย์เก่ากระทิง  จัดประชุม ครั้งที่ 1/61

V013>>พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันจักรี

V012>>กิจกรรมประเพณีสงกราต์ 61 "ย้อยยุควิถีไทย ปีใหม่ราชมงคลจันท์"

V011>>นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ปรับจับแน่จราจร" อ.เขาคิชฌกูฏ

V010>>นักศึกษาคว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

V009>>การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561

V008>>โครงการฝึกอบรม "การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ และการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตด้านปศุสัตว์"

V007>>กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายด้านกิจกรรมนักศึกษา

V006>>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคและแมลง

V005>>ตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนการสอน

V004>>โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561

V003>>ศิษย์เก่ากระทิงรุ่น 36' มอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องปัจจุบัน

V002>>หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ผู้บริหาร

V001>>ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ