โครงการ อพ.สธ.

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
โครงการดูแลและปกปักพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
โครงการแปลงปลูกมังคุดต้นเตี้ย รศ.มาโนชญ์  กูลพฤกษี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นายชัยวัฒน์  มครเพศ
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

โครงการงานวิจัยเงิน   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมังคุดในโครงการ  อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

นายสมมาตร พรหมพุฒิ

คณะเทคโนโลยีสังคม

 

ประจำปีงบประมาณ 2560 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการรวบรวมคัดเลือกพันธุ์เงาะและมังคุดในเขตภาคตะวันออก ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ
2 ทัศนศึกษาใต้ฟ้าคราม ตามรอยเจ้าฟ้าฯ นักอนุรักษ์ นายดุสิต  ศรีวิไล
3 การรวบรวมชนิดของอาหารพื้นบ้านจากพืชท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ ผศ.สุภร  พงษ์สำราญ
4 การผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตร : น้ำส้มสายชูหมักจากเงาะ ดร.บุณฑริกา  สุมะนา
5 การผลิตสำรองผงพร้อมปรุง ผศ.วรัญญา  โนนม่วง
6 การใช้ประโยชน์น้ำตาลเงาะระดับครัวเรือน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.กรรณิการ์  เจริญสุข
7 โครงการคืนต้นกล้าชองระอาสู่ผืนป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ผศ.เจตน์จรรย์  อาจไธสง