ประเภท : ข่าวการรับสมัครงาน
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดูเเลภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง คนงาน 2 อัตรา[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่งเเม่บ้านเเละเจ้าหน้าที่ดูเเลภูมิทัศน์ 2 อัตรา[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัคร ตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา[อ่าน : 216 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัคร ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา[อ่าน : 88 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคล 3 ตำแหน่ง[อ่าน : 395 ครั้ง]
 • คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครบุคคล 5 ตำแหน่ง[อ่าน : 274 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร[อ่าน : 171 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา [อ่าน : 356 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 152 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์[อ่าน : 292 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[อ่าน : 151 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ , ตำแหน่งแม่บ้าน , ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 116 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 119 ครั้ง]
 • สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปศาสตร์(จิตวิทยา),อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก)สาขาวิชาการบัญชี , อาจารย์(ปริญญาเอก) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง[อ่าน : 121 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภททั่วไป สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 154 ครั้ง]
 • สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 126 ครั้ง]
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา[อ่าน : 108 ครั้ง]