ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[อ่าน : 127 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 217 ครั้ง]
 • การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม2562[อ่าน : 175 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์.....[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pensions' Electronic Filing[อ่าน : 149 ครั้ง]
 • มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นชอบ[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง[อ่าน : 198 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและด... ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑[อ่าน : 189 ครั้ง]
 • รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 19-30 มีนาคม 2561[อ่าน : 162 ครั้ง]
 • ซักซ้อมแนวปฎิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา(เพิ่มเติม) ถึงหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[อ่าน : 183 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 15 ม.ค.2561[อ่าน : 181 ครั้ง]