พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ.2551

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันฯ

3. ระเบียบ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558

4. ระเบียบ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ. 2553

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

6. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงานในสถาบันฯ พ.ศ.2556

7. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของ พนักงานในสถาบันฯ

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

11. ข้อบังคับ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันฯ

12. ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2551

13. ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันฯ เพื่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

14. ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาชีพและคุณวุฒิที่ขาดแคลน

15. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จากคุณวุฒิ ป.เอก เป็นคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก

16. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่5) พ.ศ.2558

17. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันฯให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557

18. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานในสถาบันฯตำแหน่งวิชาการ จากคุณวุฒิ ป.เอก เป็นคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก (ฉบับที่ 2)