ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

2. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

3. ข้อบังคับ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯและพนักงานในสถาบันฯ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก

4. ข้อบังคัง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

5. ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552

6. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550

7. ข้อบังคับ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2556

8. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้ง การบริหารและการดำเนินงานขอส่วนงานภายใน พ.ศ.2552

9. ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ พ.ศ.2558

10. ข้อบังคับ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันฯให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557