ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของงานบุคคล

 เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ

 

วิสัยทัศน์

สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า พัฒนาความรู้ เชิดชูองค์กร

 

พันธกิจ

- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
- พัฒนาบุคลากรทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
- ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ
- จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกิ้อกูลที่เป็นธรรมและเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร
- พัฒนาระบบการทำงานและมาตรฐานในการปฎิบัติงาน
- รักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม