การจัดทำความก้าวหน้า

บุคลากรที่จะสามารถจัดทำความก้าวหน้าในตำแหน่งงานในระดับชำนาญการจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

  1.   - ปฏิบัติการมาแล้ว ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปฏิบัติงานด้าน....มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
      - ปฏิบัติการมาแล้ว ป.โท  ไม่น้อยกว่า 4 ปี และปฏิบัติงานด้าน...มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
      - ปฏิบัติการมาแล้ว ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี และปฏิบัติงานด้าน...มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง 
  3. ต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม
  4. จัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือรายงานวิจัยซึ่งให้เห็นถึงการพัฒนาในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่องย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี