ประกาศผลสอบคัดเลือก ดู ประกาศผลสอบคัดเลือกทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำหอพักชาย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 57 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • ตำเเหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 30 ครั้ง]
ข่าวการรับสมัครงาน ดู ข่าวการรับสมัครงานทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 84 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา[อ่าน : 127 ครั้ง]
สาระน่ารู้ ดู สาระน่ารู้ทั้งหมด
 • ตำเเหน่ง อาจารย์ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาเเละสาขาการจัดการ( จำนวน 2 อัตรา) สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม[อ่าน : 1 ครั้ง]
 • รายงานประจำปี 2561 (กสจ.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว[อ่าน : 41 ครั้ง]
จรรยาบรรณ ดู จรรยาบรรณทั้งหมด
 • จรรยาบรรณที่บุคลากรควรทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒[อ่าน : 187 ครั้ง]
คำสั่ง/ประกาศ ดู คำสั่ง/ประกาศทั้งหมด
 • การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๑[อ่าน : 157 ครั้ง]